Executive Diary 2003

Zippo Employees Celebrate
400 Million
I  ZIPPO  03 armored case